Guvernul Republicii Moldova
A A A

Dezvoltarea modulelor de instruire și formarea cadrelor didactice privind incluziunea copiilor cu dizabilități în școlile generale

Description: 

Implementarea Componentei II a Proiectului

 ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”

 

Republica Moldova depune eforturi pentru a transforma mii de vieți ale celor mai vulnerabile categorii de copiii, urmărindu-se scopul de a pune capăt practicii înrădăcinate istoric de separare a copiilor cu dizabilități de familiile lor și plasarea acestora în școli speciale rezidențiale.

Bazîndu-se pe rezultatele obținute în urma implementării modelului de dezvoltare a educației incluzive în raioanele Florești și Ialoveni, care a demonstrat că copiii cu dizabilități pot să locuiască în familie și să frecventeze școala din comunitate, autoritățile din Republica Moldova au lansat un ambițios proiect de reformă a sistemului educațional în întreaga țară.

Strategia națională de reformă a sistemului educațional

Proiectul implementat la nivel național în domeniul educației incluzive: ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”, finanțat din Grantul oferit de Guvernul Japoniei, administrat de Banca Mondială și Fondul de Investiții Sociale din Moldova, se constituie din două componente: (1) Elaborarea planurilor strategice de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional;

(2)Asistența tehnică în dezvoltarea modulelor de instruire și formarea cadrelor didactice privind incluziunea copiilor cu dizabilități în școala generală.

 

În perioada august 2014 – august 2015, AO „Lumos Foundation Moldova”, avînd ca reper experiența obținută în raionele pilot Florești și Ialoveni, a implementat componenta I a Proiectului, acordînd sprijin autorităților publice locale din 24 de raioane în elaborarea/actualizarea planurilor de implementare a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

Identificarea copiilor cu dizabilități și a necesităților educaționale ale acestora, analiza numărului de cadre didactice și a personalului de suport care dețin competențe în domeniul, pentru a face față acestor cerințe, a constituit primul pas în procesul extinderii la nivel național a implementării educației incluzive.

 

În perioada noiembrie 2015 – septembrie 2016,A.O. Lumos Foundation Moldova a fost contractată pentru implementarea Componentei II a Proiectului, scopul de bază al căreia este acordarea asistenţei tehnice în dezvoltarea modulelor de instruire şi instruirea cadrelor didactice pentru a sprijini şi învăţa copiii cu dizabilităţi în şcoala generală. Activitățile au fost implementate în 20 școli pilot din Republica Moldova. Prezentul raport analizează rezultatele implementării Componentei a doua a proiectului.

 

REALIZĂRILE PROIECTULUI:

Studiu privind evaluarea experiențelor existente în ţară cu privire la formarea în domeniul educaţiei incluzive centrate pe copil

În scopul identificării experiențelor existente la nivel național pentru instruirea cadrelor didactice în domeniul educației incluzive la locul de muncă, a  fost efectuată analiza și sinteza literaturii existente în domeniu, inclusiv ghidurilor metodologice, materialelor didactice şi a programelor de formare continuă în domeniul educației incluzive. Ca și rezultat al analizelor și generalizărilor efectuate, a fost elaborat Studiul privind evaluarea experiențelor existente în țară, cu privire la formarea la locul de muncă a specialiștilor, în domeniul educației incluzive centrate pe copil, care profilează un tablou de ansamblu a literaturii de specialitate existente în domeniul educaţiei incluzive la nivel național, cu identificarea suporturilor didactice elaborate în domeniul educației incluzive, raportate la următoarele domenii: politici şi cadrul legal în domeniul educaţiei incluzive, incluziunea educațională a copiilor de vîrstă preșcolară, managementul educației incluzive, evaluarea dezvoltării copilului, adaptări curriculare, intervenția psihopedagogică, promovarea valorilor incluzive, parteneriate pentru implementarea educației incluzive, comunicare pentru promovarea educației incluzive, formarea inițială și continua a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive.

Studiu privind evaluarea necesităților de formare în domeniul educației incluzive centrate pe copil ale profesorilor şi altor grupuri-ţintă

În scopul identificării necesităților de formare a personalului (manageri şcolari, cadre didactice, psihologi şcolari, logopezi, cadre didactice de sprijin) în domeniul educaţiei incluzive şi pedagogiei centrate pe copil, a fost realizat studiul: Evaluarea necesităților de formare în domeniul educației incluzive centrate pe copil ale profesorilor și a altor grupuri țintă (managerii școlari, cadre didactice de sprijin, psihologi școlari, părinți etc.)Studiul prezintă o analiza complexă a nevoilor de formare a personalului din cele 20 şcoli-beneficiare ale proiectului, şi în acest context, rezultatele obţinute, au servit drept repere conceptuale şi metodologice pentru elaborarea metodologiei de formare a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive.

Metodologia de formare a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluziveelaborată, stabileşte etapele activităților de formare în domeniul educației incluzive, programul de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive, orarul activităţilor de formare.

Module de formare în domeniul educației incluzive

În baza analizei necesităților de formare în domeniul educației incluzive a cadrelor didactice din 20 școli-pilot, echipa AO Lumos a elaborat 8 Module de formare în domeniul educației incluzive în limba română şi rusă. În elaborarea modulelor de formare în domeniul educației incluzive, s-a ținut cont de experiența internaţională și națională în domeniul educației incluzive. Scopul Modulelor de formare, adresate personalului din instituţiile de invăţămînt general constă în formarea/dezvoltarea competenţelor profesionale specifice cadrelor didactice pentru asistenţa copiilor cu dizabilitaţi. Modulele elaborate au fost aprobate prin Dispoziţia Ministerului Educaţiei (februarie, 2016). 2700 de exemplare ale suportului de curs „Educația incluzivă” au fost editate şi distribuite.

Formarea la locul de muncă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive

În vederea realizării scopului de bază al Proiectului, a fost realizată formarea la locul de muncă acadrelor didactice în domeniul educației incluzive. Cadrele didactice din 20 școli pilot au participat la activitățile de formare de cinci zile, în baza unui Program de formare de 40 ore. În conformitate cu obiectivele proiectului, a fost planificată formarea a 300 cadre didactice. În final, numărul cadrelor didactice formate a fost mai mult decît dublul, în raport cu numărul planificat inițial, constituind 682 persoane formate în domeniul educației incluzive.

Cinci  vizite de studiu

Cinci participanți din fiecare școală-pilot beneficiară au participat la vizita de studii, organizată în  raioanele Florești și Ialoveni, care au implementat cu success modelul de dezvoltare a educației incluzive elaborat de AO Lumos și aprobat de Ministerul Educației.Datele Direcţiei Educaţie Floreşti arată că circa 40% din şcolile din raion dispun de Centre de Resurse pentru Educaţia Incluzivă, create în baza modelului propus de AO Lumos, unde peste 470 de copii cu cerinţe educaţionale speciale beneficiază de asistenţă şi suport calificat. (94%) din participanţii la vizita de studiu  consideră că vizita de studiu organizată a fost foarte utilă şi (6 %) au menţionat că vizita a fost utilă, demonstrînd implementarea educației incluzive în practică.

Atelierele de evaluare a cunoştinţelor participanţilor

În scopul evaluării cunoştinţelor acumulate de către participanţi în cadrul seminarelor de formare, au fost organizate Atelierele de evaluare a cunoştinţelor participanţilor.

În opinia participanţilor, plusvaloarea seminarelor de formare evidențiază schimbări la nivel de percepție şi achiziție de idei noi pe care le-au însușit participanții în cadrul seminarului raportate la următoarele domenii: acceptare a dizabilității, accesul la educație de calitate a tuturor copiilor, adaptarea procesului educațional din perspectiva EI.

Rezultatele demonstrează: instruirea cadrelor didactice la locul de muncă este o formă eficientă de dezvoltare profesională a cadrelor didactice; activitățile de instruire organizate au contribuit la formarea competențelor necesare cadrelor didactice pentru incluziunea copiilor cu CES în instituțiile de învățămînt general. Activitățile organizate în cadrul proiectului vor servi drept suport pentru incluziunea a circa 300 copii cu CES.

 

Vizitele de mentorat

În scopul analizei şi discutării în profunzime a subiectelor care necesită aprofundare, actualizare pentru implementarea educaţiei incluzive la nivel de clasă, au fost organizate vizitele de mentorat în cele 20 şcoli beneficiare. Şedinţele de mentorat s-au desfăşurat în baza Articolului 58 (1) din Codul educației, care promovează în învăţămîntul general activitatea de mentorat, care presupune ajutor şi schimb de experienţă din partea unei persoană cu experienţă (mentor)

altei persoane pentru a-i favoriza dezvoltarea profesională şi achiziţia de competenţe sau cunoştinţe a cadrelor didactice. Activităţile de mentorat s-au desfăşurat conform sugestiilor/ propunerilor propuse în cadrul seminarului de instruire a cadrelor didactice, la locul de muncă, în domeniul educaţiei incluzive centrate pe copil.

Cel mai important lucru este că aceste competenţe vor fi implementate în activitate de zi de zi a cadrelor didactice.

 

Atelierul de diseminare a rezultatelor și bunelor practici

În scopul diseminării rezultatelor și bunelor practici a implementării programului de formare în domeniul educației incluzive, a fost organizată o ședință cu participarea a 3 reprezentanți de la fiecare școală-pilot beneficiară.

Ședința a fost organizată în trei ateliere tematice, adresate președinților CMI, cadrelor didactice de sprijin, psihologilor. Participanții la atelier au prezent bunele practici din experiențele acumulate în cadrul instruirilor desfășurate la locul de muncă în domeniul educației incluzive centrate pe copil. De asemenea, în cadrul atelierelor au fost organizate Master class pentru aceste grupuri ţintă.

Analiza datelor chestionarelor evidențiază, că (92,3%) participanți au apreciat cu calificativul „foarte bine” gradul de inţelegere  a materialului prezentat în cadrul sesiunilor, peste (95%) au menţionat  relevanța activităților organzate în cadrul atelierului, menționînd că practicile de succes, activitaţile şedințelor master class au fost realizate „pe deplin”, iar (97%) participanți au confirmat  că tot ce s-a realizat în şedinţă a fost „foarte util”.

Toţi (100%) participanți au apreciat înalt  prestaţia formatorilor, cu calificativul “foarte bună”, fapt ce denotă că aplicarea metodei Master class a fost una foarte eficientă şi optimă în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale  preşedinţelor CMI, CDS, psihologilor şcolari şi a specialiştilor SAP.

 

Atelierele participative

În conformitate cu obiectivele proiectului, au fost organizate Ateliere participative în 20 de instituții–pilot beneficiare pentru stabilirea obiectivelor de dezvoltare a educației incluzive, a instrumentelor și mecanismului de monitorizare și evaluare a acestui proces, cu implicarea persoanelorcheie de la nivel local – din domeniile asistenței sociale, sănătății și a educației,autorităților publice locale și a societății civile, inclusiv a părinților și copiilor.

În cadrul seminarului au fost identificate și analizate domeniile la nivel de unitate școlară, care sînt supuse procesului monitorizării participative: acces, sisteme de suport multidisciplinar, durabilitate, sensibilizare și mobilizare comunitară.

Ca rezultat al activităților în grup, au fost elaborate obiectivele de dezvoltarea educației incluzive, indicatorii și mecanismele de monitorizare și evaluare aacestui proces, pentru fiecare școală-pilot beneficiară. Important este că obiectivele de dezvoltarea educației incluzive elaborate, au fost incluse în Planurile manageriale ale celor 20 școli-pilot beneficiare.

 

Conferința finală pentru diseminarea rezultatelor programului de formare

În data de 15.09.2016 a avut loc la Chișinău, la Institutul Muncii, Conferința: “Consolidarea capacităților resurselor în domeniul educației inclusive centrate pe copil: rezultate și perspective”, organizată în cadrul Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, finanţat din grantul oferit Republicii Moldova de Guvernul Japoniei prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD), administrat de Banca Mondială şi gestionat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova.

Conferința a fost organizată cu scopul de a prezenta realizările privind instruirea cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil, obținute în rezultatul implementării componentei II : Asistența tehnică în dezvoltarea modulelor de instruire și formarea cadrelor didactice privind incluziunea copiilor cu dizabilități în școala generală din cadrul Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale.

La eveniment au participat 184 persoane: 5 reprezentanți din fiecare școală-pilot beneficiară (profesori, părinți, copii); ­1 reprezentant SAP, ­ 2 reprezentanți ai Organului local de specialitate în domeniul învățămîntului, primari din 14 UTA; reprezentanți din cadrul Ministerului Educației; Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, precum și reprezentanți ai Fondului de Investiții Sociale din Moldova, Băncii Mondiale, AO Lumos; părinți, copiii, formatori naționali.

 

Materiale de informare prin mass-media elaborate și distribuite

În procesul de organizare şi desfăşurare a instruirilor în cadrul Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, au fost elaborate şi distribuite articole cu referire la activităţile realizate în şcolile beneficiare. Prin intermediul acestor articole, au fost mediatizate rezultatele activităţilor de instruire, punîndu-se accent pe subiectele abordate în cadrul instruirilor, pe utilitatea acestora, pe opiniile participanţilor la instruiri, precum şi pe beneficiile Proiectului pe termen lung.

Pentru a distribui articolele scrise, s-a colaborat îndeosebi cu presa de specialitate, la care au acces cadrele didactice din toată ţara (ziarul „Univers Pedagogic Pro”), cu mass-media locală (ziarul „Cuvântul liber” (Leova), ziarul „Gazeta de Sud” (Cimişlia)), precum şi cu Organele de Specialitate din domeniul Învăţămîntului, care au pagini web, ceea ce înseamnă că materialele informative publicate online pot fi accesate oricînd.

 

 

 

 

REALIZĂRILE PROIECTULUI ÎN CIFRE

1

Studiu privind evaluarea experiențelor existente în ţară cu privire la formarea în domeniul educaţiei incluzive centrate pe copil

1

Studiu privind evaluarea necesităților de formare în domeniul educației incluzive centrate pe copil ale profesorilor şi altor grupuri-ţintă

5

Vizite de studiu organizate în instituțiile de învățămînt general din raioanele Floreşti şi Ialoveni pentru 98 participanţi

22

Formatori naționali instruiți în domeniul educației incluzive

8

Module privind educația incluzivă centrată pe copil elaborate în limbile română şi traduse în limba rusă

2700

Exemplare ale suportului de curs „Educația incluzivă” editate şi distribuite

20

Seminare de instruire organizate în 20 de școli-pilot beneficiare ale Proiectului: 100 de zile de instruire, 800 de ore

682

Specialiști instruiți (manageri şcolari, cadre didactice, şefi ai Organelor Locale de Specialitate în domeniul Învățămîntului, specialişti ai serviciilor de asistență psihopedagogică)

20

Vizite de mentorat: 420 de participanți organizate

20

Ateliere de evaluare: 451 de participanți organizate

20

Ateliere participative privind stabilirea obiectivelor de dezvoltare a educației incluzive, a instrumentelor și mecanismului de monitorizare și evaluare a acestui proces : 383 de participanți organizate

1

Atelier de diseminarea a bunelor practici: 78 de participanți organizat

1

Conferința finală: “Consolidarea capacităților resurselor în domeniul educației incluzive centrate pe copil: rezultate și perspective”, organizată

22

Materiale de informare prin mass-media elaborate și distribuite

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda