Guvernul Republicii Moldova
A A A

Elaborarea planurilor strategice de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional

Description: 

Proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”, finanțat din Grantul oferit de Guvernul Japoniei, administrat de Banca Mondială și Fondul de Investiții Sociale din Moldova, se constituie din două componente:

(1) Elaborarea planurilor strategice de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional și

(2) Dezvoltarea unor subproiecte-pilot demonstrative privind adaptarea școlilor generale la necesitățile copiilor cu dizabilități.

A.O.Lumos Foundation Moldova a fost contractată pentru implementarea Componentei I a Proiectului, scopul de bază al căreia este acordarea sprijinului autorităților locale din 24 de raioane în elaborarea/actualizarea planurilor de implementare a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Toate activitățile planificate și realizate în cadrul Proiectului, structurate pe 16 servicii, au fost subordonate scopului enunțat.

Realizările Proiectului se referă la următoarele rezultate de bază:

În scopul profilării contextului național în care urma să se implementeze Proiectul, a fost efectuată analiza, din perspectivă evolutivă, a dezvoltării educaţiei incluzive (EI) la nivel național și generalizarea experiențelor existente în acest domeniu. Au fost identificate modelele pilotate în perioada 2000-2014, cu expunere detaliată a realizărilor raioanelor Florești și Ialoveni, care au înregistrat performanțe notorii în dezvoltarea EI la nivel de sistem raional. Ca și rezultat al analizelor și generalizărilor efectuate, a fost elaborat Sumarul privind experiențele existente în domeniul EI la nivel național, care profilează un tablou de ansamblu pe republică în dezvoltarea EI, cu identificarea celor mai bune practici și experiențe în domeniul incluziunii educaționale a copiilor cu dizabilități/cerințe speciale, dar și a necesităților imediate și pe termen scurt în acest domeniu.

Cu titlu de noutate absolută, în cadrul celor 24 de regiuni de implementare a Proiectului a fost realizată cartografierea serviciilor educaționale, bazată pe evaluarea și constatarea necesităților privind dezvoltarea EI. Cartografierea a avut drept scop colectarea şi analiza datelor la nivel de comunitate/raion cu referire la serviciile educaţionale, în general, și a celor din domeniul EI, în particular, și prezentarea unei imaginii reale privind tipologia serviciilor, capacitatea instituțională, acoperirea geografică și măsura/gradul în care acestea răspund cerințelor tuturor copiilor. Cartografierea s-a realizat în baza a 570 de indicatori, în toate instituțiile educaționale și localitățile din fiecare regiune, și a oferit date relevante pentru dezvoltarea strategiilor raionale în domeniu și asigurarea conexiunii dintre resursele comunitare disponibile și necesitățile identificate, prin evidențierea priorităților educaționale axate pe EI. Cartografierea ca proces și HSE ca produs al cartografierii prezintă avantaje evidente atît pentru autorităţile locale, cît și pentru furnizorii și beneficiarii serviciilor educaționale. În plus, datele colectate în procesul cartografierii pot servi drept evidențe și dovezi în proiectarea unor politici în domeniu la nivel național. Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”

În vederea realizării scopului de bază al Proiectului, a fost organizat procesul de planificare strategică a dezvoltării EI în fiecare din cele 24 de raioane, care a rezultat în 24 de planuri strategice raionale pentru implementarea PNDEI. Planurile au fost elaborate într-un format participativ, cu implicarea factorilor-cheie, a responsabililor și specialiștilor din educație, asistență/protecție socială, sănătate, finanțe, dar și cu participarea părinților care cresc și educă copii cu dizabilități, precum și a reprezentanților ONG-urilor locale. Procesul de planificare strategică s-a bazat pe datele cartografierii, pe lacunele, deficiențele și necesitățile constatate în fiecare regiune, prioritizate ulterior și structurate pe obiective de realizat în perioada de acțiune a planurilor strategice – 2015-2020. În scopul prezentării unui model clar de realizare a planurilor strategice, au fost elaborate, pentru fiecare raion, 24 de planuri anuale de acțiuni pentru primul an de implementare a planurilor strategice. Pentru toate activitățile incluse în planuri (strategice și anuale) au fost estimate costurile corespunzătoare, fiind indicate sursele acestora și variabilele puse la baza calculelor. Planificarea strategică și elaborarea planurilor de dezvoltare a EI a avut un impact pozitiv în sensul orientării autorităților, managerilor și specialiștilor în identificarea și prioritizarea necesităților în domeniile administrate/practicate și consolidării colaborării domeniilor cu atribuții în asistența copiilor. În scopul asigurării realizării planurilor, au fost elaborate și diseminate în cadrul formărilor organizate în Proiect mecanisme de implementare și evaluare/monitorizare a implementării planurilor.

În perspectiva derulării componentei următoare a Proiectului, au fost stabiliți Indicatorii de evaluare și selectare a comunităților și școlilor generale beneficiare de investiții în adaptarea/îmbunătățirea infrastructurii școlare în sensul accesibilizării acesteia pentru incluziunea copiilor cu dizabilități. Indicatorii asigură transparență și obiectivitate în procesul de desemnare a instituțiilor beneficiare.

În același scop, au fost elaborate Recomandările privind pachetul minim de dotări pentru școlile incluzive, structurate pe liste de dotare a sălilor de clasă și a spațiilor de organizare/prestare a asistenței copiilor cu dizabilități. Pachetul minim se referă la dotarea cu articole de mobilier, echipamente specifice, seturi de evaluare și asistență specializată etc. Recomandările conțin sinteza celor mai bune practici internaționale și naționale în asigurarea designului școlar universal/incluziv.

Un volum mare de activități în cadrul Proiectului au fost destinate furnizării asistenței tehnice și consolidării capacităților factorilor de decizie, conducătorilor și specialiștilor din structurile și serviciile raionale și cele comunitate, din instituțiile de învățămînt. În total, au fost instruite 495 de persoane, care au beneficiat de un program de 48 de ore de formare. Suplimentar, 96 de persoane din cele 495 au efectuat vizite de studiu în raioanele Ialoveni și Florești, avînd ocazia să ia cunoștință de modelele de dezvoltare a EI la nivel de sistem raional, cu implicarea tuturor domeniilor relevante și să stabilească relații de colaborare cu autoritățile, instituțiile omoloage și specialiștii respectivi. În condițiile în care resursele umane sunt cele care decid și asigură, finalmente, reușita reformelor, putem constata că activitățile de bază realizate (informarea și Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”  formarea competențelor, dotarea/asigurarea cu acte normative și metodologice, cu materiale de suport, diseminarea bunelor practici în regiuni demonstrative, cu experiență în domeniu etc.) au contribuit la producerea unei schimbări de viziuni, atitudini și capacități în rîndul reprezentanților APL, al factorilor de decizie și specialiștilor cu responsabilități și atribuții în domeniul EI.

La modul general, Proiectul are un impact important prin anvergura acoperirii geografice, nivelurilor de decizie și execuție implicate, competențelor formate și angajamentelor asumate pentru realizarea obiectivelor EI.

 

 

REALIZĂRILEPROIECTULUIÎNCIFRE

33

studii,documente,materiale-suport,rapoarte elaborate

6

chestionaredecartografiereaserviciiloreducaționale la nivelraional

570

indicatoridecartografiere

24

hărți ale serviciilor educaționale elaborate

24

planuristrategice dedezvoltare a educațieiincluzivela nivel raional

24

planurideacțiunidetaliatepentruprimulandeimplementareaplanurilor

strategice

24

fișiere  cu  costuri  detaliate  pentru  implementarea  planurilor  strategice  de

dezvoltare a educațieiincluzivela nivel raional

6

atelierede informare/formareorganizate

2

vizitedestudiuorganizate

216

zileforri

495

persoaneinstruite

48

ore deinstruireperparticipant

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda